Công tác phòng, chống tham nhũng: Đạt nhiều kết quả quan trọng
20:19 | 19/01/2021
(Báo Quảng Ngãi)- Xác định công tác phòng chống tham nhũng là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách trong công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, toàn diện, cụ thể của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; sự quyết tâm, tích cực, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, ban, ngành của tỉnh, nên công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) trong thời gian qua ở Quảng Ngãi, nhất là từ đầu nhiệm kỳ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII đến nay đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện, đồng bộ, được cán bộ, đảng viên và nhân dân đánh giá cao.
.
.