Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh: Để xứng đáng với niềm tin của nhân dân
16:36 | 19/04/2021
(Báo Quảng Ngãi)- "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, xứng đáng với niềm tin của nhân dân" không chỉ là một trong 4 nhiệm vụ trọng tâm được xác định trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, mà còn là quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, định hướng đến năm 2030 của Đảng bộ tỉnh. Đây được xem là việc làm xuyên suốt trong mọi hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cấp ủy đảng trong nhiệm kỳ 2020 - 2025.
.
.